Кредит на рефінанс

Ставка 17,0% річних

Строк до 5 років

Споживчі потреби, рефінансування кредитної заборгованості

Image

Кредит під рефінанс

Рефінансування кредитної заборгованості в іншій фінансовій організації в кредиті, що видається, має становити не менше 70% від загальної суми

Можливість отримати залишок кредиту готівкою на руки

Відтермінування сплати тіла кредиту при отриманні кредиту до 3 місяців

Умови надання кредиту

Строк кредитування

до 5 років

Валюта

гривня

Сума

min 50 000 грн

max 2 000 000 грн

Максимальний кредит - до 50% ринкової вартості нерухомості

Ставка

17,0%

річних в перший рік кредиту

Починаючи з 2-го року кредитування — змінювана ставка UIRD 3M*+10%.

*UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

0,15% — щомісячно від початкової суми кредиту

Забезпечення

Квартири, житлові будинки (нерухомість в обласних центрах). Банком може вимагатись додатково майнова та/або фінансова порука

Комісії

1% — одноразово від суми кредиту

Погашення заборгованості

Відтермінування сплати тіла кредиту при отриманні до 3-ьох місяців

Потім щомісячні платежі, що зменшуються

Страхування ризиків

Обов’язкове страхування предмету застави в акредитованій компанії щорічно протягом всього строку користування кредитом

Попередження

Можливі наслідки для Клієнта в разі користування послугою з надання споживчого кредиту:

 

У зв’язку з користуванням кредитом, Клієнт зобов’язаний  повернути Банку  суму кредиту, і сплатити комісії, проценти за користування кредитом та інші платежі відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

 

Клієнт має право здійснити дострокове часткове або повне погашення кредиту без додаткових плат за таке погашення.

 

За користування кредитом протягом перших дванадцяти місяців, Клієнт сплачує фіксовану процентну ставку, визначену договором про споживчий кредит. Починаючи з 13 місяця кредитування Клієнту встановлюється змінювана процентна ставка UIRD 3M*+ процентна ставка, передбачена договором (*UIRD 3М– український індекс ставок за депозитами фізичних осіб терміном на три місяці). Інформація про розмір UIRD 3M міститься на офіційних сайтах НБУ та Банку, а також оприлюднюється у відділеннях Банку, де надаються послуги клієнтам. Порядок встановлення та зміни змінюваної процентної ставки визначається умовами договору про споживчий кредит. Розмір процентів за користування Кредитом не може бути більше, ніж 40,0 процентів річних.

 

Відповідно до частини 6 статті 15 Закону України «Про споживче кредитування» у Клієнта відсутнє право на відмову від укладеного договору про споживчий кредит, оскільки зобов’язання за ним забезпечене шляхом укладення нотаріально посвідченого договору.

 

Клієнт/майновий поручитель зобов’язаний протягом дії договору про споживчий кредит забезпечити наявність та дійсність договорів страхування.

 

Можливі наслідки для Клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:

 

За несвоєчасну повну або часткову сплату (повернення) кредиту та/або процентів за користування кредитом та/або інших платежів, передбачених договором про споживчий кредит, Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період прострочення, розрахованої від суми кожного несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання, за кожен день прострочення від дати виникнення прострочення до дати, що передує даті погашення заборгованості Клієнта. Сума нарахованої пені за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

 

За кожний випадок невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених підпунктами 4.3.1., 4.3.4. – 4.3.15. пункту 4.3. договору, Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 5 (п’ять) відсотків від суми кредиту, зазначеної в п. 2.1. договору.

 

У разі порушення Клієнтом/майновим поручителем п. 3.7.2.1. договору, незалежно від того, чи скористається Банк своїм правом щодо вимоги дострокового виконання боргових зобов’язань в цілому, або у визначеній частині, за згодою Сторін встановлюється розмір плати за користування кредитними коштами шляхом збільшення процентної ставки, що зазначена в п. 2.4. договору, на 2 (два) проценти. Плата за користування кредитними коштами, визначена в цьому пункті застосовується з дня, коли у Банка виникає право вимагати дострокового виконання боргових зобов’язань в цілому або у визначеній частині. З дня належного виконання Клієнтом п. 3.7.2.1. договору плата за користування кредитними коштами встановлюється у розмірі, визначеному пунктом 2.4. договору.

 

За використання кредитних коштів не за цільовим призначенням, Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 25 (двадцять п’ять) відсотків від суми кредиту.

 

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Клієнтом на підставі договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Клієнтом за Договором і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

 

Сторони погоджуються, що у разі порушення Клієнтом термінів/строків повернення Кредиту, встановлених Кредитним договором, Клієнт на підставі Кредитного договору та ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України зобов’язаний сплатити також проценти на суму простроченого кредиту в розмірі UIRD (3 міс) + 10% (Десять) процентів річних.

 

Банк має право вимагати дострокове повернення Кредиту, сплати процентів за користування ним та інших платежів за цим Договором у випадку невиконання чи неналежного виконання Клієнтом та/або поручителем та/або майновим поручителем своїх зобов’язань за Договором та/або будь-яким із Договорів забезпечення.

 

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

 

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

 

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

 

Для отримання більш детальної інформації по інших банківських продуктах та послугах, які надаються чи можуть надаватися клієнтам при отриманні послуги з кредитування, просимо ознайомитися з «Публічною пропозицією (офертою) Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» на укладення Договору про надання банківських, платіжних та інших послуг», а також з тарифами, розміщеними за посиланням: