Авто в кредит (вживаний автомобіль)

Ставка до 17,2% річних

Строк від 1 до 5 років

Придбання автотранспортного засобу для власних потреб у юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

комерційне використання автомобіля забороняється

Image

Умови надання кредиту

Строк кредитування

від 1 до 5 років

Валюта

гривня

Сума

min 150 000 грн

max 1 500 000 грн

Максимальний кредит - не більше 75% від вартості автотранспортного засобу

Процентна ставка на термін кредиту (річних у гривні):


12 місяців

24 місяці

25 - 36 місяців

37 - 48 місяців

48 - 60 місяців
Початковий внесок коштів за авто
25%**-30% 40% 50% 60% 70%
13,90% 12,70% 11,10% 9,00% 5,00%
15,10%* 13,90%* 12,50%* 10,50%* 9,50%*
15,70%* 14,50%* 13,00%* 11,50%* 10,50%*
16,20%* 15,00%* 13,50%* 12,25%* 11,25%*
17,20%* 16,00%* 14,50%* 13,25%* 12,00%*

* - У разі відсутності переукладеного договору страхування предмета застави в акредитованій та погодженій з Банком страховій компанії відсоткова ставка підвищується на 10% відповідно до умов Кредитного договору

** - Тільки за умови віднесення потенційного Позичальника до 1-2 класу (високий рівень офіційних доходів)

Щомісячний процент

відсутній

Забезпечення

Автомобіль, що купується за кредитні кошти - обов'язкове забезпечення.
Порука чоловіка/дружини, якщо одружений, порука третьої особи, якщо вік позичальника менше 23 років - обов'язкові.

Комісії

Для авто з пробігом до 200 тис. км – 2,50% одноразово від суми кредиту

Для авто з пробігом до 250 тис. км – 4% одноразово від суми кредиту

Погашення заборгованості

Погашення рівними частинами протягом усього строку кредитування

Щомісячні платежі, що зменшуються

Страхування ризиків

Обов’язкове страхування предмету застави в акредитованій компанії на повну вартість по програмі "повне КАСКО"
Страхування цивільної відповідальності

Для користування банківським продуктом «Авто в кредит (вживаний автомобіль)» АТ «ОКСІ БАНК» в рамках пакету банківських послуг пропонує придбати послугу з відкриття поточного рахунку. Умови та порядок придбання клієнтом послуги з відкриття поточного рахунку розміщені за посиланням.

Попередження

Можливі наслідки для Клієнта в разі користування послугою з надання споживчого кредиту:

 

У зв’язку з користуванням кредитом, Клієнт зобов’язаний повернути банку суму кредиту, і сплатити комісії, проценти за користування кредитом та інші платежі відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

 

Клієнт має право здійснити дострокове часткове або повне погашення кредиту без додаткових плат за таке погашення.

 

Відповідно до частини 6 статті 15 Закону України «Про споживче кредитування» у Клієнта відсутнє право на відмову від укладеного Кредитного договору, оскільки зобов’язання за ним забезпечене шляхом укладення нотаріально посвідченого договору застави.

 

Клієнт/майновий поручитель зобов’язаний протягом дії договору про споживчий кредит забезпечити наявність та дійсність договорів страхування.

 

Можливі наслідки для Клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:

 

За користування кредитом встановлюється фіксована процентна ставка в розмірі процентів річних, визначеному в договорі, яка застосовується у разі порушення Клієнтом зобов’язань щодо страхування Транспортного засобу, шляхом укладання договорів страхування/пролонгації діючих договорів страхування/укладення нових договорів страхування в акредитованій (та погодженій з) Банком страховій компанії відповідно до умов п.п. 4.3.7.2. Договору. Строк (період) та умови, на яких встановлюється процентна ставка, що вказана у п.п. 2.3.2. Договору, передбачається в Договорі.

 

За несвоєчасну повну або часткову сплату (повернення) кредиту та/або процентів за користування кредитом та/або інших платежів, передбачених договором, Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період прострочення, розрахованої від суми кожного несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання, за кожен день прострочення від дати виникнення прострочення до дати, що передує даті погашення заборгованості клієнта. Сума нарахованої пені за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

 

За використання кредитних коштів не за цільовим призначенням Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 25 (двадцять п’ять) відсотків від суми кредиту.

 

За кожний випадок невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених п.п. 4.3 (крім підпунктів 4.3.2. та 4.3.3) Кредитного договору, Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 5 (п’ять) відсотків від суми кредиту, зазначеної в п. 2.1. Договору.

 

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Клієнтом на підставі Договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Клієнтом за Договором і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

 

Сторони погоджуються, що у разі порушення Клієнтом термінів/строків повернення Кредиту, встановлених Кредитним договором, Клієнт на підставі Кредитного договору та ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України зобов’язаний сплатити також проценти на суму простроченого кредиту в розмірі процентної ставки, визначеному в п.2.3.1, п.2.3.2. Кредитного договору у відповідному періоді дії процентної ставки, в якому виникло порушення терміну/строку повернення кредиту.

 

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

Банк має право вимагати дострокове повернення кредиту, сплати процентів за користування ним та інших платежів за цим Договором у випадку невиконання чи неналежного виконання клієнтом та/або поручителем та/або майновим поручителем своїх зобов’язань за Договором та/або будь-яким із Договорів забезпечення.

 

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

 

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

 

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

 

Для отримання більш детальної інформації по інших банківських продуктах та послугах, які надаються чи можуть надаватися клієнтам при отриманні послуги з кредитування, просимо ознайомитися з «Публічною пропозицією (офертою) Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» на укладення Договору про надання банківських, платіжних та інших послуг», а також з тарифами, розміщеними за посиланням: