Житло в кредит

Ставка 17,5% річних

Строк від 1 до 7 років

Кредит на придбання квартири або житлового будинку

Вимоги до позичальника

Заявка на кредит

Image

На що видаємо кредит

Придбання нерухомості житлового призначення

Як видаємо кредит

Безготівковим зарахуванням на поточний рахунок

Як погасити кредит

Щомісячно за встановленим графіком

Умови надання кредиту

Строк кредитування

від 1 до 7 років

Валюта

гривня

Сума

min 50 000 грн

max 2 000 000 грн

Перший внесок

від 40%

Ставка

17,5%

річних в перший рік кредиту

Починаючи з 2-го року кредитування — змінювана ставка UIRD 3M*+10%.

*UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

0,15% — щомісячно від початкової суми кредиту

Забезпечення

Квартири, житлові будинки, майнова та/або фінансова порука

Комісії

1% — одноразово від суми кредиту

Погашення заборгованості

Стандартна (рівними частинами основну суму боргу протягом строку користування кредитом та процентів на залишок заборгованості)

Страхування ризиків

Обов’язкове страхування предмету застави та життя позичальника

Додаткова інформація Умови кредитування

Попередження

Можливі наслідки для Клієнта в разі користування послугою з надання споживчого кредиту:

 

У зв’язку з користуванням кредитом, Клієнт зобов’язаний  повернути Банку  суму кредиту, і сплатити комісії, проценти за користування кредитом та інші платежі відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

 

Клієнт має право здійснити дострокове часткове або повне погашення кредиту без додаткових плат за таке погашення.

 

За користування кредитом протягом перших дванадцяти місяців, Клієнт сплачує фіксовану процентну ставку, визначену договором про споживчий кредит. Починаючи з 13 місяця кредитування Клієнту встановлюється змінювана процентна ставка UIRD 3M*+ процентна ставка, передбачена договором (*UIRD 3М– український індекс ставок за депозитами фізичних осіб терміном на три місяці). Інформація про розмір UIRD 3M міститься на офіційних сайтах НБУ та Банку, а також оприлюднюється у відділеннях Банку, де надаються послуги клієнтам. Порядок встановлення та зміни змінюваної процентної ставки визначається умовами договору про споживчий кредит. Розмір процентів за користування Кредитом не може бути більше, ніж 40,0 процентів річних.

 

Відповідно до частини 6 статті 15 Закону України «Про споживче кредитування» у Клієнта відсутнє право на відмову від укладеного договору про споживчий кредит, оскільки зобов’язання за ним забезпечене шляхом укладення нотаріально посвідченого договору.

 

Клієнт/майновий поручитель зобов’язаний протягом дії договору про споживчий кредит забезпечити наявність та дійсність договорів страхування.

 

Можливі наслідки для Клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:

 

За несвоєчасну повну або часткову сплату (повернення) кредиту та/або процентів за користування кредитом та/або інших платежів, передбачених договором про споживчий кредит, Клієнт сплачує Банку пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період прострочення, розрахованої від суми кожного несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання, за кожен день прострочення від дати виникнення прострочення до дати, що передує даті погашення заборгованості Клієнта. Сума нарахованої пені за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

 

За кожний випадок невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених підпунктами 4.3.1., 4.3.4. – 4.3.15. пункту 4.3. договору, Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 5 (п’ять) відсотків від суми кредиту, зазначеної в п. 2.1. договору.

 

У разі порушення Клієнтом/майновим поручителем п. 3.7.2.1. договору, незалежно від того, чи скористається Банк своїм правом щодо вимоги дострокового виконання боргових зобов’язань в цілому, або у визначеній частині, за згодою Сторін встановлюється розмір плати за користування кредитними коштами шляхом збільшення процентної ставки, що зазначена в п. 2.4. договору, на 2 (два) проценти. Плата за користування кредитними коштами, визначена в цьому пункті застосовується з дня, коли у Банка виникає право вимагати дострокового виконання боргових зобов’язань в цілому або у визначеній частині. З дня належного виконання Клієнтом п. 3.7.2.1. договору плата за користування кредитними коштами встановлюється у розмірі, визначеному пунктом 2.4. договору.

 

За використання кредитних коштів не за цільовим призначенням, Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі 25 (двадцять п’ять) відсотків від суми кредиту.

 

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань Клієнтом на підставі договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Клієнтом за Договором і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.

 

Сторони погоджуються, що у разі порушення Клієнтом термінів/строків повернення Кредиту, встановлених Кредитним договором, Клієнт на підставі Кредитного договору та ч.2 ст. 625 Цивільного кодексу України зобов’язаний сплатити також проценти на суму простроченого кредиту в розмірі UIRD (3 міс) + 10% (Десять) процентів річних.

 

Банк має право вимагати дострокове повернення Кредиту, сплати процентів за користування ним та інших платежів за цим Договором у випадку невиконання чи неналежного виконання Клієнтом та/або поручителем та/або майновим поручителем своїх зобов’язань за Договором та/або будь-яким із Договорів забезпечення.

 

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

 

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

 

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

 

Для отримання більш детальної інформації по інших банківських продуктах та послугах, які надаються чи можуть надаватися клієнтам при отриманні послуги з кредитування, просимо ознайомитися з «Публічною пропозицією (офертою) Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» на укладення Договору про надання банківських, платіжних та інших послуг», а також з тарифами, розміщеними за посиланням:

Вимоги до позичальника

Місце проживання

Правоздатна та дієздатна фізична особа, яка постійно проживає на території України.

Вік

Від 21 року на момент отримання кредиту до 65 років на момент закінчення строку кредиту.

Зайнятість

Не менше 12 місяців працює на нинішньому місці роботи або здійснює підприємницьку діяльність.

Кредитна історія

Відсутні прострочені заборгованості понад 90 днів за весь час, понад 30 днів за останній рік та реструктуризації за останній рік.

Мінімальний пакет документів

  • Заявка – анкета на отримання кредиту
  • Паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру
  • Довідка з місця роботи за останні шість місяців
  • Документи на майно, що пропонується у забезпечення

Онлайн-заявка на кредит

Я даю згоду на обробку моїх персональних даних